غلامرضا نیکبخت بروجنی

غلامرضا نیکبخت بروجنی،

استاد
  • استاد مشاور انجمن علمی بیوتکنولوژی
دانشکده دامپزشکی
میکروبیولوژی و ایمونولوژی
Scopus
  • 625 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی-گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی 1396←1398
  • عضویت کمسیون تخصصی دامپزشکی هیات ممیزه 1394←1396
  • عضو اصلی کمیته تخصصی امور آزمایشگاه ها 1394←1397
  • دبیر کمیته علمی تخصصی ایمونولوژی دامپزشکی 1393←1393
  • عضو هیئت تحریریه مجله دامپزشکی و آزمایشگاه 1392←1395
  • عضو هیئت ممیزه کمسیون تخصصی دامپزشکی 1392←1394
  • مدیریت گروه میکروبیولوژی 1390←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، میکروبیولوژی

1375 ← 1380

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1364 ← 1370

فعالیت های علمی