غلامرضا نیکبخت بروجنی

غلامرضا نیکبخت بروجنی،

استاد
  • استاد مشاور انجمن علمی بیوتکنولوژی
دانشکده دامپزشکی
میکروبیولوژی و ایمونولوژی
Scopus
  • 628 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.