اعضای هیات علمی

جلیل مهرزادسلاکجانی

جلیل مهرزادسلاکجانی،

استاد
دانشکده دامپزشکی
میکروبیولوژی و ایمونولوژی
شماره تماس : 02161117053
Scopus
  • 2119 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

  • عضو کارگروه تخصصی پاتوبیولوژی وزارت علوم 1397←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

D.V.M ، دانشگاه شیراز ، دکتری عمومی دامپزشکی

… ←

Postdoctoral ، دانشگاه مکگیل ، پسا دکتری، ایمنولوژی و بیوتکنولوژی سلولی-مولکولی

1382 ←

پسا دکتری ، گنت- بلژیک ، پسا دکتری ایمنولوژی ذاتی سلولی و مولکولی دامپزشکی

1381 ← 1382

Ph.D ، گنت -بلژیک ، دکتری تخصصی ایمنی شناسی دامپزشکی

1375 ← 1382