غلامرضا نیکبخت بروجنی

غلامرضا نیکبخت بروجنی،

استاد
  • استاد مشاور انجمن علمی بیوتکنولوژی
دانشکده دامپزشکی
میکروبیولوژی و ایمونولوژی
Scopus
  • 634 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ایمنی شناسی پیشرفته 7504049 2 04 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
ایمونوژنتیک 7504074 1 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) 1400/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
واکسن و واکسیناسیون 7504025 1 04 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1400/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
ایمنی شناسی پیشرفته 7504049 2 04 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ایمنی شناسی سلولی ملکولی 7504072 2 04 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ایمنی شناسی سموم 7506218 2 06 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ایمنی شناسی سموم 7506255 2 06 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ایمنی شناسی بنیادی 7501098 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
ایمنی شناسی بنیادی 7501098 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
ایمنی شناسی بنیادی 7501098 3 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
ایمنی شناسی پیشرفته 7504049 2 04 هرهفته دو شنبه (10:00 - 14:00) 1398/10/30 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
ایمنی شناسی پیشرفته 7504049 2 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/29 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
ایمونوژنتیک 7504074 1 04 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1398/11/02 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
ایمنی شناسی پیشرفته 7504049 2 04 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
ایمونوژنتیک 7504074 1 04 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ایمنی شناسی سموم 7506218 2 06 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ایمونوپاتولوژی 7504073 2 04 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ایمنی شناسی سموم 7506255 2 06 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
واکسن و واکسیناسیون 7504025 1 04 هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ایمنی شناسی بنیادی 7501098 3 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/03/30 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2