مجید بنی اسدی

مجید بنی اسدی،

دانشیار
  • مدیر گروه ساخت و تولید
  • طراحی ریزساختار مواد پیشرفته
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • 1723 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 2226 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

طرح های کاربردی