مجید بنی اسدی

مجید بنی اسدی،

دانشیار
  • مدیر گروه ساخت و تولید
  • طراحی ریزساختار مواد پیشرفته
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • 1723 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 2226 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
میکرومکانیک کاربردی و همگن سازی 1504268 3 01 هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم دوم 1400
سمینار 1504025 2 01 هرهفته (13:30 - 15:15) - ترم دوم 1400
سمینار 1504031 2 02 هرهفته (13:30 - 15:15) - ترم دوم 1400
میکرو مکانیک کاربردی و همگن سازی 8106376 3 01 هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم دوم 1400
میکرو مکانیک کاربردی و همگن سازی 2504954 3 01 هرهفته (16:00 - 19:00) - ترم دوم 1400
سمینار 8106149 2 03 هرهفته (15:30 - 17:00) - ترم دوم 1400
استاتیک 8106027 3 03 هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم دوم 1400
مباحث منتخب در ساخت و تولید 1504138 3 01 هرهفته (14:00 - 15:15) | هرهفته (14:00 - 15:15) - ترم اول 1400
مباحث منتخب در ساخت و تولید 8106327 3 01 هرهفته (14:00 - 15:15) | هرهفته (14:00 - 15:15) - ترم اول 1400
استاتیک 8106027 3 02 هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم اول 1400
نمایش 10 نتیجه
از 1