مجید بنی اسدی

مجید بنی اسدی

مرتبه علمی : دانشیار
  • مدیر گروه ساخت و تولید
  • طراحی ریزساختار مواد پیشرفته
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • 2224 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 2226 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی ریز ساختار بر اساس اصول میکرومکانیک 8106560 3 01 هرهفته (10:30 - 11:45) | هرهفته (10:30 - 11:45) - ترم اول 1402
مباحث ویژه 1 1504108 3 04 | هرهفته (10:30 - 11:45) - ترم اول 1402
میکرو مکانیک کاربردی و همگن سازی 2504954 3 01 هرهفته (13:00 - 16:00) - ترم اول 1402
روش تحقیق 8106256 2 02 هرهفته (14:00 - 15:30) - ترم اول 1402
میکرومکانیک کاربردی و همگن سازی 1504268 3 01 | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم دوم 1401
مباحث منتخب در ساخت و تولید 1504138 3 01 هرهفته (15:30 - 16:45) | هرهفته (15:30 - 16:45) - ترم دوم 1401
سمینار 1504025 2 01 هرهفته (12:45 - 13:30) | هرهفته (12:45 - 13:30) - ترم دوم 1401
سمینار 1504031 2 02 هرهفته (12:45 - 13:30) | هرهفته (12:45 - 13:30) - ترم دوم 1401
میکرو مکانیک کاربردی و همگن سازی 8106376 3 01 | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم دوم 1401
میکرومکانیک کاربردی و همگن سازی 1504268 3 01 هرهفته (16:00 - 17:30) | هرهفته (16:00 - 17:30) - ترم اول 1401
میکرو مکانیک کاربردی و همگن سازی 2504954 3 01 هرهفته (13:00 - 16:00) - ترم اول 1401
روش تحقیق 8106256 2 02 هرهفته (16:00 - 17:30) - ترم اول 1401
مباحث منتخب در ساخت و تولید 8106327 3 01 | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم اول 1401
استاتیک 8106027 3 01 هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم اول 1401
میکرومکانیک کاربردی و همگن سازی 1504268 3 01 هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم دوم 1400
سمینار 1504025 2 01 هرهفته (13:30 - 15:15) - ترم دوم 1400
سمینار 1504031 2 02 هرهفته (13:30 - 15:15) - ترم دوم 1400
میکرو مکانیک کاربردی و همگن سازی 2504954 3 01 هرهفته (16:00 - 19:00) - ترم دوم 1400
میکرو مکانیک کاربردی و همگن سازی 8106376 3 01 هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم دوم 1400
سمینار 8106149 2 03 هرهفته (15:30 - 17:00) - ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2