مجید بنی اسدی

مجید بنی اسدی

مرتبه علمی : دانشیار
  • مدیر گروه ساخت و تولید
  • طراحی ریزساختار مواد پیشرفته
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • 2087 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 2226 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.