مجید بنی اسدی

مجید بنی اسدی،

دانشیار
  • مدیر گروه ساخت و تولید
  • طراحی ریزساختار مواد پیشرفته
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • 1647 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 2151 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

افتخارات