پروفایل

  • سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده دامپزشکی 1394←1395
  • سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده دامپزشکی 1391←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی