بابک نجاراعرابی

بابک نجاراعرابی،

استاد
  • عضو موسس انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران
  • عضو هیات مدیره انجمن علوم و فناوریهای شناختی ایران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82084914
اتاق : 2-703
Scopus
  • 3153 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 5014 ارجاعات
  • 37 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پایان نامه ها و رساله ها