سید محمود طاهری

سید محمود طاهری،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
Scopus
  • 37 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹
Google Scholar
  • 2106 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

پروفایل

  • عضو کمیته تخصصی فنی و مهندسی انتشارات دانشگاه 1396←1399
  • عضویت در کمیته ارزیابی دانشکده 1396←1397
  • عضویت در شورای آموزشی دانشکده 1396←1398
  • عضو هیات مدیره انجمن سیستمهای هوشمند ایران (دوره چهارم) 1392←1394
  • عضو هیات مدیره انجمن سیستمهای فازی ایران 1390←1393
  • عضو هیات مدیره انجمن سیستمهای هوشمند ایران (دوره سوم) 1390←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه شیراز ، آمار ریاضی

1374 ← 1378

M.S ، دانشگاه فردوسی مشهد ، آمار ریاضی

1367 ← 1370

کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، آمار

1362 ← 1367

فعالیت های علمی