حامد کبریائی

حامد کبریائی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084353
اتاق : 2-310
Scopus
  • 515 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 707 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهدسی برق-کنترل

1386 ← 1390

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، مهدسی برق-کنترل

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهدسی برق-کنترل

1380 ← 1384

فعالیت های علمی