بابک نجاراعرابی

بابک نجاراعرابی،

استاد
  • عضو موسس انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران
  • عضو هیات مدیره انجمن علوم و فناوریهای شناختی ایران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82084914
اتاق : 2-703
Scopus
  • 3145 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹
Google Scholar
  • 5012 ارجاعات
  • 37 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۲

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.