مرتضی زنده دل خیبری

مرتضی زنده دل خیبری،

استاد
  • رئیس بخش فیزیولوژی
  • استاد مشاور انجمن علمی رفتارشناسی
  • عضو کارگروه تخصصی علوم پایه دامپزشکی در وزارت علوم
  • معاون علمی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
  • عضو کارگروه علوم دامی، دامپزشکی و شیلات صندوق حمایت از پژوهشگران
دانشکده دامپزشکی
گروه علوم پایه
شماره تماس : 61117186
Scopus
  • 584 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پایان نامه ها و رساله ها