پروفایل

  • طراحی سوالات آزمون زبان تخصصی دامپزشکی برای 9 رشته 1396←1397
  • طراحی سوالات آزمون دکتری و کارشناسی ارشد بافت شناسی مقایسه ای 1396←1397
  • عضو پانل بافت شناسی در سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی 1396←1396
  • رئیس پانل بافت شناسی در سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی 1396←1396
  • شرکت بعنوان استاد مدعو در کمیته منتخب ارتقا 1395←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، علوم تشریحی

1368 ← 1375

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1358 ← 1365

فعالیت های علمی