مرتضی زنده دل خیبری

مرتضی زنده دل خیبری،

استاد
 • رئیس بخش فیزیولوژی
 • استاد مشاور انجمن علمی رفتارشناسی
 • عضو کارگروه تخصصی علوم پایه دامپزشکی در وزارت علوم
 • معاون علمی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
 • عضو کارگروه علوم دامی، دامپزشکی و شیلات صندوق حمایت از پژوهشگران
دانشکده دامپزشکی
گروه علوم پایه
شماره تماس : 61117186
Scopus
 • 584 ارجاعات
 • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

 • عضو کارگروه علوم دامی، دامپزشکی و شیلات صندوق حمایت از پژوهشگران 1399←1401
 • عضو کارگروه تخصصی علوم پایه دامپزشکی در وزارت علوم 1397←1400
 • مدیر گروه علوم پایه 1397←1399
 • استاد مشاور انجمن علمی رفتارشناسی 1396←…
 • رئیس بخش فیزیولوژی 1395←…
 • رئیس بخش حیوانات آزمایشگاهی 1389←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، فیزیولوژی

1381 ←

D.V.M ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دکترای عمومی دامپزشکی

1375 ←

فعالیت های علمی