مرتضی زنده دل خیبری

مرتضی زنده دل خیبری،

استاد
 • ، رئیس بخش حیوانات آزمایشگاهی
 • ، رئیس بخش فیزیولوژی
 • ، استاد مشاور انجمن علمی رفتارشناسی
 • ، مدیر گروه علوم پایه
 • ، عضو کارگروه تخصصی علوم پایه دامپزشکی در وزارت علوم
 • ، معاون علمی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
دانشکده دامپزشکی
گروه علوم پایه
شماره تماس : 61117186
اتاق : -
Scopus
 • 442 ارجاعات
 • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

پروفایل

 • ، معاون علمی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 1398←…
 • ، عضو کارگروه تخصصی علوم پایه دامپزشکی در وزارت علوم 1397←…
 • ، مدیر گروه علوم پایه 1397←…
 • ، استاد مشاور انجمن علمی رفتارشناسی 1396←…
 • ، رئیس بخش فیزیولوژی 1395←…
 • ، رئیس بخش حیوانات آزمایشگاهی 1389←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی