علی باغبانزاده

علی باغبانزاده

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکده دامپزشکی
گروه علوم پایه
Scopus
  • 433 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، تهران ، فیزیولوژی

1373 ← 1381

Post doc ، دانشگاه تهران ، فیزیولوژی دامپزشکی

1373 ← 1381

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1363 ← 1370

کلمات کلیدی