پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، دانشگاه تهران ، فیزیولوژی دامپزشکی

1373 ← 1381

Post doc ، تهران ، فیزیولوژی

1373 ← 1381

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1363 ← 1370

فعالیت های علمی