علی باغبانزاده

علی باغبانزاده،

دانشیار
دانشکده دامپزشکی
گروه علوم پایه
Scopus
  • 300 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۷

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فوق دکتری ، تهران ، فیزیولوژی

1373 ← 1381

فوق دکتری ، دانشگاه تهران ، فیزیولوژی دامپزشکی

1373 ← 1381

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1363 ← 1370

فعالیت های علمی