مرتضی زنده دل خیبری

مرتضی زنده دل خیبری،

استاد
  • رئیس بخش فیزیولوژی
  • استاد مشاور انجمن علمی رفتارشناسی
  • عضو کارگروه تخصصی علوم پایه دامپزشکی در وزارت علوم
  • معاون علمی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
  • عضو کارگروه علوم دامی، دامپزشکی و شیلات صندوق حمایت از پژوهشگران
دانشکده دامپزشکی
گروه علوم پایه
شماره تماس : 61117186
Scopus
  • 577 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیولوژی قلب و عروق و خون 7506276 3 06 هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1399/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
نورو فیزیولوژی 7506272 2 06 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
فیزیولوژی 1 7506092 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) 1399/11/01 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
فیزیولوژی 2 7506095 3 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
فیزیولوژی تنفس 7506275 2 06 هرهفته شنبه (11:00 - 13:00) 1399/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
فیزیولوژی قلب و عروق و خون 7506276 3 06 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
نورو فیزیولوژی 7506272 2 06 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
فیزیولوژی 1 7506092 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) 1398/10/26 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
فیزیولوژی 2 7506095 3 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
فیزیولوژی تنفس 7506275 2 06 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
فیزیولوژی گوارش 7506277 3 06 هرهفته یک شنبه (10:00 - 14:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
فیزیولوژی تولید مثل 7506278 2 06 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
فیزیولوژی رفتار 7501134 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
فیزیولوژی 3 7501074 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
فیزیولوژی 3 7501074 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
فیزیولوژی 3 7501074 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
نمایش 16 نتیجه
از 1