سعید بازگیر

سعید بازگیر،

استادیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(اقلیم)
شماره تماس : 61113793
اتاق : -
Scopus
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
Google Scholar
  • 122 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

پایان نامه ها و رساله ها