سعید بازگیر

سعید بازگیر،

استادیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(اقلیم)
شماره تماس : 61113793
اتاق : -
Scopus
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
Google Scholar
  • 115 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه کشاورزی پنجاب ، هواشناسی کشاورزی

1381 ← 1384

کارشناسی ارشد ، تهران ، هواشناسی کشاورزی

1377 ← 1380

کارشناسی ، شهید چمران اهواز ، مهندسی کشاورزی-آبیاری

1372 ← 1374

فعالیت های علمی