سعید بازگیر

سعید بازگیر،

استادیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(اقلیم)
شماره تماس : 61113793
اتاق : -
Scopus
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
Google Scholar
  • 122 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.