سعید بازگیر

سعید بازگیر،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(اقلیم)
شماره تماس : 61113793
Scopus
  • 8 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 182 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

افتخارات