سعید بازگیر

سعید بازگیر،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(اقلیم)
شماره تماس : 61113793
Scopus
  • 7 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 169 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.