سعید بازگیر

سعید بازگیر،

استادیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(اقلیم)
شماره تماس : 61113793
اتاق : -
Scopus
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
Google Scholar
  • 122 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های پیشرفته آماری در آب و هواشناسی 4801373 2 13 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1399/11/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روش های پیشرفته آماری در آب و هواشناسی 4801373 2 11 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) 1399/11/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مخاطرات محیطی 4801199 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آمار و احتمالات برای جغرافیا 2 4801003 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آمار و احتمالات برای جغرافیا 2 4801003 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آب و هواشناسی کشاورزی 4801709 2 11 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اقلیم شناسی آماری 4801441 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آمار و احتمالات 1 4801002 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آمار و احتمالات 1 4801002 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آب و هواشناسی کشاورزی پیشرفته 4801361 2 11 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آمار پیشرفته 4802539 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش های پیشرفته آماری در آب و هواشناسی 4801373 2 10 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مخاطرات محیطی 4801199 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
آمار و احتمالات برای جغرافیا 2 4801003 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آمار پیشرفته 4802539 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آب و هواشناسی کشاورزی 4801709 2 11 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آمار و احتمالات 1 4801002 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آب و هواشناسی کشاورزی پیشرفته 4801361 2 11 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آمار پیشرفته 4802539 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مخاطرات طبیعی 4820057 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/03 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2