سعید بازگیر

سعید بازگیر

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(اقلیم)
شماره تماس : 61113793
Scopus
  • 12 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 170 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های پیشرفته آماری در آب و هواشناسی 4801373 2 11 هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (09:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (09:00 - 10:00) - ترم اول 1402
روش های پیشرفته آماری در آب و هواشناسی 4801373 2 13 | هرهفته (16:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (16:00 - 17:00) - ترم اول 1402
مخاطرات محیطی 4801199 2 02 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
آمار و احتمالات برای جغرافیا 2 4801003 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
آب و هواشناسی کشاورزی 4801709 2 11 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
آمار و احتمالات 1 4801002 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
آب و هواشناسی کشاورزی پیشرفته 4801361 2 11 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1401
روش های پیشرفته آماری در آب و هواشناسی 4801373 2 11 | هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 14:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) - ترم اول 1401
مخاطرات محیطی 4801199 2 02 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
آمار و احتمالات برای جغرافیا 2 4801003 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
روش های پیشرفته آماری در آب و هواشناسی 4801373 2 11 | هرهفته (17:00 - 18:00) | هرهفته (16:00 - 17:00) | هرهفته (17:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
آب و هواشناسی کشاورزی 4801709 2 11 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
اقلیم شناسی آماری 4801441 2 01 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
آمار و احتمالات 1 4801002 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
آمار و احتمالات 1 4801002 2 03 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
آب و هواشناسی کشاورزی پیشرفته 4801361 2 11 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
مخاطرات محیطی 4801199 2 02 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
آمار و احتمالات برای جغرافیا 2 4801003 2 03 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
آمار و احتمالات برای جغرافیا 2 4801003 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
آب و هواشناسی کشاورزی 4801709 2 11 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3