رامتین خسروی

رامتین خسروی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084918
اتاق : 2-508
Scopus
  • 281 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 550 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

پایان نامه ها و رساله ها