روح اله عابدیان

روح اله عابدیان،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
شماره تماس : 02161112232
اتاق : -
Scopus
  • 31 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
  • 41 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

پروفایل

  • ، عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم مهندسی 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، صنعتی امیرکبیر ، ریاضی کاربردی

1389 ← 1393

فعالیت های علمی