محمد دادرس

محمد دادرس،

استادیار
 • عضو کمیته علمی ششمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی
 • عضو میزگرد تخصصی کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی
 • عضو میزگرد علمی تخصصی کنفرانس ملی اریابی کیفیت نظام های دانشگاهی
 • همکاری با مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش
شماره تماس : 61117551
Google Scholar
 • 130 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

 • عضو کمیته علمی همایش سراسری نقش و جایگاه مادر 1396←1396
 • همکاری با مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران 1395←…
 • مسئول پشتیبانی و رابط تخصصی مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه 1395←1396
 • عضویت کارگروه زبان آموزی دوره اول ابتدایی اداره کل دفتر تالیف وزارت آموزش و پرورش 1395←1396
 • عضو میزگرد علمی تخصصی کنفرانس ملی اریابی کیفیت نظام های دانشگاهی 1394←…
 • معاونت مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران 1393←1395
 • عضو میزگرد تخصصی کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی 1393←…
 • عضو کمیته علمی ششمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی 1391←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی

… ← 1378

M.S ، دانشگاه تهران ، تحقیقات آموزشی

… ← 1380

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، فلسفه تعلیم و تربیت

1380 ← 1386

کلمات کلیدی