رامتین خسروی

رامتین خسروی

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084918
اتاق : 2-508
Scopus
  • 356 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 654 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه سازی پیشرفته 8101119 3 01 | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم اول 1402
مهندسی نرم افزار 8101461 3 01 هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (14:00 - 15:30) - ترم اول 1402
برنامه سازی پیشرفته 8101119 3 01 | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم اول 1401
مهندسی نرم افزار 8101461 3 01 هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم اول 1401
برنامه سازی پیشرفته 8101119 3 01 هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم دوم 1400
مباحث ویژه در نرم افزار 1 8101658 3 01 هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم دوم 1400
مهندسی نرم افزار 8101461 3 01 هرهفته (16:00 - 17:30) | هرهفته (16:00 - 17:30) - ترم دوم 1400
برنامه سازی پیشرفته 8101119 3 01 هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم اول 1400
مدل سازی و درستی یابی صوری سیستم های هم روند و واکنشی 8101676 3 01 هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم اول 1400
مهندسی نرم افزار 8101461 3 01 | هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1400
برنامه سازی پیشرفته 8101119 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1400/04/23 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1399
مباحث ویژه در نرم افزار 1 8101658 3 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1400/04/24 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1399
مهندسی نرم افزار 8101461 3 01 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1400/04/22 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1399
برنامه سازی پیشرفته 8101119 3 01 1399/10/29 (08:30 - 11:30) ترم اول 1399
مهندسی نرم افزار 8101461 3 01 1399/11/01 (08:30 - 11:30) ترم اول 1399
برنامه سازی پیشرفته 8101119 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/18 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1398
مباحث ویژه 1 8101344 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1399/04/19 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
برنامه سازی پیشرفته 8101119 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/23 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
مهندسی نرم افزار 8101461 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/26 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 23 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1397
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2