دانشجویان دکتری

رامتین خسروی

رامتین خسروی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084918
اتاق : 2-508
Scopus
  • 333 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 645 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی