رامتین خسروی

رامتین خسروی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084918
اتاق : 2-508
Scopus
  • 235 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 494 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی