رامتین خسروی

رامتین خسروی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084918
اتاق : 2-508
Scopus
  • 323 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 631 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی