رامتین خسروی

رامتین خسروی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084918
اتاق : 2-508
Scopus
  • 262 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
  • 525 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی