مصطفی صالحی

مصطفی صالحی،

دانشیار
  • معاون سامانه های اطلاعاتی مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران
  • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران جهت حضور در کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه بین رشته‌ای فناوری دانشکده علوم و فنون نوین
  • عضو کارگروه تخصصی منابع انسانی دانشگاه تهران
  • کارگروه تخصصی مدیریت فرآیندهای دانشگاه تهران
دانشکده علوم و فنون نوین
بین رشته ای فناوری | علوم و فناوری شبکه
شماره تماس : 02186093298
اتاق : 337
Scopus
  • 213 ارجاعات
  • 8 h-Index
Google Scholar
  • 866 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال