پروفایل

  • مدیر گروه زبانشناسی 1395←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.S ، تگزاس در آرلینگتون ، ریاضی

… ←

Ph.D ، دانشگاه تهران ، زبانشناسی

1370 ← 1374

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، زبانشناسی

1365 ← 1369

کلمات کلیدی