هادی ویسی

هادی ویسی،

دانشیار
  • عضو کارگروه ارزیابی اختراعات بنیاد ملی نخبگان
  • معاون علمی موسسه لغتنامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران
دانشکده علوم و فنون نوین
بین رشته ای فناوری | علوم و فناوری شبکه
شماره تماس : 02186093065
اتاق : 337
Scopus
  • 379 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 607 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • عضو کارگروه ارزیابی اختراعات بنیاد ملی نخبگان 1397←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1384 ← 1390

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1382 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه شیراز ، مهندسی کامپیوتر

1378 ← 1382

فعالیت های علمی