مصطفی صالحی

مصطفی صالحی،

دانشیار
  • معاون سامانه های اطلاعاتی مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران
  • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران جهت حضور در کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه بین رشته‌ای فناوری دانشکده علوم و فنون نوین
  • عضو کارگروه تخصصی منابع انسانی دانشگاه تهران
  • کارگروه تخصصی مدیریت فرآیندهای دانشگاه تهران
دانشکده علوم و فنون نوین
بین رشته ای فناوری | علوم و فناوری شبکه
شماره تماس : 02186093298
اتاق : 337
Scopus
  • 213 ارجاعات
  • 8 h-Index
Google Scholar
  • 852 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.