غلامحسین حسینی نیا

غلامحسین حسینی نیا

مرتبه علمی : دانشیار
  • عضو شورای نخبگان تعاون
  • نماینده تام الاختیار وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی در سومین همایش ملی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی
  • عضو شورای راهبری همایش بین المللی مزیتهای نسبی تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی
  • نماینده وزیر علوم تحقیقات و فن آوری در هیات امنای موسسه آموزش عالی پارسیان
  • عضو کمیته علمی کنفرانس ملی بازاندیشی درنظام آموزش و یادگیری ایران
  • عضو کارگروه اجرای سیاستهای کلی محیط زیست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
دانشکده کارآفرینی
Scopus
  • 242 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 974 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

پایان نامه ها و رساله ها