غلامحسین حسینی نیا

غلامحسین حسینی نیا،

دانشیار
  • عضو شورای نخبگان تعاون
  • نماینده تام الاختیار وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی در سومین همایش ملی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی
  • عضو شورای راهبری همایش بین المللی مزیتهای نسبی تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی
  • نماینده وزیر علوم تحقیقات و فن آوری در هیات امنای موسسه آموزش عالی پارسیان
  • عضو کمیته علمی کنفرانس ملی بازاندیشی درنظام آموزش و یادگیری ایران
  • عضو کارگروه اجرای سیاستهای کلی محیط زیست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
دانشکده کارآفرینی
Scopus
  • 242 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 858 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تئوری های کارآفرینی 6601243 2 08 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
بازاریابی و تحقیقات بازار 6601230 2 01 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
بازاریابی و تحقیقات بازار 6601230 2 05 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1400
بازاریابی و تحقیقات بازار 6601230 2 06 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1400
نظریه های گردشگری 6601083 2 01 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
تئوری های کارآفرینی 6601243 2 04 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
تئوری های کارآفرینی 6601243 2 11 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/07 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
بازاریابی و تحقیقات بازار 6601230 2 04 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
بازاریابی و تحقیقات بازار 6601230 2 06 هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
بازاریابی و تحقیقات بازار 6601230 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
نظریه های گردشگری 6601083 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
تئوری های کارآفرینی 6601243 2 05 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1398/03/25 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
مبانی پیشرفته کارآفرینی 6601229 2 09 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
ایجاد کسب و کار در گردشگری 6601299 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
بازاریابی و تحقیقات بازار 6601230 2 01 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1397/10/29 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
نظریه های گردشگری 6601083 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
تئوری های کارآفرینی 6601243 2 06 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/31 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
تئوری های کارآفرینی 6601243 2 05 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/31 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
مبانی پیشرفته کارآفرینی 6601229 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
بازاریابی و تحقیقات بازار 6601230 2 06 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2