غلامحسین حسینی نیا

غلامحسین حسینی نیا

مرتبه علمی : دانشیار
 • عضو شورای نخبگان تعاون
 • نماینده تام الاختیار وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی در سومین همایش ملی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی
 • عضو شورای راهبری همایش بین المللی مزیتهای نسبی تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی
 • نماینده وزیر علوم تحقیقات و فن آوری در هیات امنای موسسه آموزش عالی پارسیان
 • عضو کمیته علمی کنفرانس ملی بازاندیشی درنظام آموزش و یادگیری ایران
 • عضو کارگروه اجرای سیاستهای کلی محیط زیست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
دانشکده کارآفرینی
Scopus
 • 242 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
 • 858 ارجاعات
 • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

فعالیت های علمی

  نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال