رضا محمدکاظمی

رضا محمدکاظمی،

دانشیار
 • عضو حقیقی کمیته ارزیابی کیفیت پردیس البرز
 • عضو کمیته تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه
 • عضو هیات علمی وابسته پردیس البرز
 • عضو شوری پژوهشی پردیس البرز
 • مشاور روابط بین الملل دانشکده کارآفرینی
دانشکده کارآفرینی
شماره تماس : 02161119243
Scopus
 • 30 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
 • 226 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

پروفایل

 • عضو شوری پژوهشی پردیس البرز 1399←1401
 • عضو هیات علمی وابسته پردیس البرز 1398←…
 • عضو کمیته تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه 1397←1400
 • عضو حقیقی کمیته ارزیابی کیفیت پردیس البرز 1396←…
 • مشاور کارآفرینی رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تربیت معلم تهران ، دکترای مدیریت وبرنامه ریزی-تربیت بدنی

1382 ← 1386

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد تربیت بدنی

1375 ← 1378

کارشناسی ، تربیت معلم تهران ، کارشناسی تربیت بدنی

1370 ← 1374

فعالیت های علمی