غلامحسین حسینی نیا

غلامحسین حسینی نیا،

دانشیار
 • عضو شورای نخبگان تعاون
 • نماینده تام الاختیار وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی در سومین همایش ملی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی
 • عضو شورای راهبری همایش بین المللی مزیتهای نسبی تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی
 • نماینده وزیر علوم تحقیقات و فن آوری در هیات امنای موسسه آموزش عالی پارسیان
 • عضو کمیته علمی کنفرانس ملی بازاندیشی درنظام آموزش و یادگیری ایران
دانشکده کارآفرینی
Scopus
 • 222 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
Google Scholar
 • 634 ارجاعات
 • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پروفایل

 • رییس کمیته علمی پنجمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال 1395←1396
 • عضو شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی با حکم وزیر علوم تحقیقات و فن آوری 1395←1398
 • عضو کمیته علمی کنفرانس ملی بازاندیشی درنظام آموزش و یادگیری ایران 1394←…
 • نماینده وزیر علوم تحقیقات و فن آوری در هیات امنای موسسه آموزش عالی پارسیان 1394←…
 • عضو کمیته علمی همایش ملی کشاورزی و کارآفرینی 1394←1395
 • رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مهارت 1394←1396
 • عضو حقیقی شورای انتشارات دانشگاه جامع علمی کاربردی 1394←1398
 • عضو حقوقی شورای تخصصی آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی 1394←1398
 • عضو شورای راهبری همایش بین المللی مزیتهای نسبی تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی 1393←…
 • نماینده تام الاختیار وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی در سومین همایش ملی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی 1393←…
 • عضو کارگروه مشاغل کوچک روستایی و خانگی 1392←1395
 • عضو شورای نخبگان تعاون 1388←…
 • عضو کمیسیون دائمی شورای عالی علوم تحقیقات و فن آوری 1386←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ، ترویج و آموزش کشاورزی

… ←

فعالیت های علمی