بابک ضیاء

بابک ضیاء،

استادیار
  • عضویت درشورای سیاستگذاری دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی-دانشگاه تهران -2014
دانشکده کارآفرینی
Scopus
  • 6 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 327 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

پروفایل

  • عضویت کمیته علمی واجرایی سومین کنفرانس بین المللی رهبران کارآفرین مسلمان 1394←1394
  • عضویت درشورای سیاستگذاری دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی-دانشگاه تهران -2014 1393←…
  • مشاوررئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران دراموربین الملل 1392←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه ملی UPM (یو پی ام)- مالزی ، مدیریت کارآفرینی

… ←

فعالیت های علمی