محمد غفاری

محمد غفاری،

استادیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 02536166534
اتاق : 425
Google Scholar
  • 217 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

طرح های کاربردی