دانشجویان دکتری

محمد غفاری

محمد غفاری،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
شماره تماس : 02536166534
اتاق : 425
Google Scholar
  • 209 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.