محمد غفاری

محمد غفاری،

استادیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 02536166534
اتاق : 425
Scopus
  • 13 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
Google Scholar
  • 223 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.