محمد غفاری

محمد غفاری،

استادیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 02536166534
اتاق : 425
Scopus
  • 13 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
Google Scholar
  • 223 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل رفتار جهانگردی و تعامل فرهنگی 2201551 2 65 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
تحلیل رفتار جهانگردی و تعامل فرهنگی 2201551 2 19 هرهفته (10:30 - 12:30) - ترم دوم 1400
بازاریابی صنعتی و خدمات 1110597 2 98 هرهفته (18:00 - 20:00) - ترم دوم 1400
مدیریت بازاریابی 2201894 3 54 هرهفته (14:00 - 17:00) - ترم دوم 1400
مدیریت بازاریابی 2201894 3 07 هرهفته (14:00 - 17:00) - ترم دوم 1400
تحقیقات بازاریابی پیشرفته 1110881 3 04 هرهفته (14:00 - 17:00) - ترم اول 1400
رفتار مصرف کننده در جهانگردی 2201636 2 30 هرهفته (08:30 - 10:30) - ترم اول 1400
رفتار مصرف کننده در جهانگردی 2201636 2 66 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1400
مدیریت رفتار مصرف کننده 1110593 2 16 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1400
بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته 1110592 2 15 هرهفته (08:30 - 10:30) - ترم اول 1400
بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته 1110592 2 53 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1400
مدیریت بازاریابی 2201894 3 09 هرهفته (08:30 - 11:30) - ترم اول 1400
مدیریت بازاریابی 2201894 3 53 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/20 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
مدیریت بازاریابی 2201894 3 09 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/20 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
تحقیقات بازاریابی 2201949 3 52 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/20 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
تحلیل رفتار جهانگردی و تعامل فرهنگی 2201551 2 76 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/21 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
تحلیل رفتار جهانگردی و تعامل فرهنگی 2201551 2 05 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30) 1399/11/21 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
رفتار مصرف کننده در جهانگردی 2201636 2 06 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
رفتار مصرف کننده 2201954 3 16 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 13:00) 1399/11/02 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
مدیریت بازاریابی 2201894 3 60 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) 1399/04/14 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2