سید محمود میرخلیلی

سید محمود میرخلیلی،

دانشیار
پردیس فارابی / دانشکده حقوق / پردیس فارابی
شماره تماس : 02536166284

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، حقوق جزا و جرم شناسی

1380 ← 1385

M.S ، تهران ، حقوق جزا و جرم شناسی

1376 ← 1378

کارشناسی ، تهران ، حقوق

1372 ← 1375

فعالیت های علمی