ابراهیم علی دوست قهفرخی

ابراهیم علی دوست قهفرخی

مرتبه علمی : دانشیار
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بسیج
 • عضو هیات رئیسه کنگره ملی تخصصی علوم ورزشی
 • عضو هیات رئیسه همایش ملی نقش ورزش در نظام سلامت و توسعه پایدار
 • نماینده هیات اجرایی جذب
 • مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان
 • عضو شورای عالی ورزش دانشگاه تهران
 • عضو کمیسیون دائمی شورای عالی تربیت بدنی و ورزش کشور
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس : 02161118886
Scopus
 • 9 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
 • 399 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

فعالیت های علمی

  نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال