ابراهیم علی دوست قهفرخی

ابراهیم علی دوست قهفرخی،

دانشیار
  • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بسیج
  • عضو هیات رئیسه کنگره ملی تخصصی علوم ورزشی
  • عضو هیات رئیسه همایش ملی نقش ورزش در نظام سلامت و توسعه پایدار
  • معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس : 02161118886
Scopus
  • 5 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 198 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اماکن ورزشی پیشرفته و بین المللی 4504068 2 10 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399
اماکن ورزشی پیشرفته و بین المللی 4504068 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399
نظریه های سازمان و مدیریت 4504072 2 10 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/27 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
روش تحقیق کیفی در مدیریت ورزشی 4504044 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/04 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399
آشنایی با مجموعه ها و استادیوم های بزرگ ملی و بین المللی 4501828 2 10 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/14 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398
کارورزی 4501792 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1398
روش تحقیق در مدیریت ورزشی 4501805 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/07 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزار های آماری در ورزش 4501806 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/11 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398
آشنایی با استانداردهای وسایل و تجهیزات رشته های ورزشی 4501831 2 10 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش 4501816 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزار های آماری در ورزش 4501806 2 10 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/28 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
آشنایی با مجموعه ها و استادیوم های بزرگ ملی و بین المللی 4501828 2 10 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/04/01 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
روش تحقیق در مدیریت ورزشی 4501805 2 10 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/03/25 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1397
روش تحقیق در مدیریت ورزشی 4501805 2 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/03/25 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1397
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزار های آماری در ورزش 4501806 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1397
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزار های آماری در ورزش 4501806 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/04/01 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1397
مدیریت توسعه تجهیز و نگهداری اردوگاه ها و اماکن ورزشی تفریحی 4501823 2 10 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397
مدیریت توسعه تجهیز و نگهداری اردوگاه ها و اماکن ورزشی تفریحی 4501823 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (13:30 - 15:00) ترم اول 1397
تجزیه و تحلیل آماری(پیش نیاز) 4501055 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزار های آماری در ورزش 4501806 2 10 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/22 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2