مجید جلالی فراهانی

مجید جلالی فراهانی،

دانشیار
 • عضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه
 • عضو کمیته تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
Scopus
 • 6 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

 • طرحی سوالات آزمون دکتری و ارشد 1400←1400
 • عضو کمیته تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه 1399←…
 • عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی 1398←1399
 • عضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه 1394←1397
 • مدیر گروه تربیت بدنی 1394←1396
 • مدیر گروه مدیریت ورزشی 1393←1395
 • مدیریت گروه 1390←1393
 • عضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه 1387←…
 • مدیر گروه بهداشت و طب ورزشی 1384←1387

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، تربیت بدنی و علوم ورزشی

1381 ← 1383

M.S ، دانشکده ورزش ، تربیت بدنی

1366 ← 1368

کارشناسی ، دانشکده ورزش ، تربیت بدنی

1352 ← 1356

فعالیت های علمی