محمود گودرزی

محمود گودرزی،

استاد
  • سرپرست کمیته کشتی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
Scopus
  • 13 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

پروفایل

  • نماینده هییت اجرایی جذب 1396←1398
  • سرپرست کمیته کشتی 1395←…
  • سردبیر 1395←1398
  • وزیر ورزش و جوانان 1392←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، تهران ، تربیت بدنی

… ← 1371

کارشناسی ، تربیت معلم ، تربیت بدنی

… ← 1363

دکتری ، تربیت مدرس ، تربیت بدنی

… ←

فعالیت های علمی