دانشجویان دکتری

سیدرضا میرائی آشتیانی

سیدرضا میرائی آشتیانی،

استاد
  • عضو کمیته علمی - فنی موسـسه تحقیقات علوم دامی کشور
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / گروه علوم‌ دامی‌
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 467 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 1050 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

پایان نامه ها و رساله ها