سیدرضا میرائی آشتیانی

سیدرضا میرائی آشتیانی،

استاد
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 435 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 983 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پایان نامه ها و رساله ها