سیدرضا میرائی آشتیانی

سیدرضا میرائی آشتیانی

مرتبه علمی : استاد
  • مدیر گروه تخصصی برنامه ریزی درسی
  • عضو کمیته علمی - فنی موسـسه تحقیقات علوم دامی کشور
  • کارگروه برنامه ریزی آموزشی - بازنگری و تدوین دروس و رشته ها
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم‌ دامی‌ / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 517 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 1181 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

طرح های کاربردی