صدیقه نبیان

صدیقه نبیان،

استاد
  • عضو انجمن علمی زنبورعسل
  • معاونت فرهنگی دانشجویی
  • دبیر علمی انجمن انگل شناسی
  • عضو کمیته فنی بهداشت و بیماری های زنبورعسل و کرم ابریشم سازمان دامپزشکی
دانشکده دامپزشکی
گروه انگل شناسی
Scopus
  • 506 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • عضو کمیته فنی بهداشت و بیماری های زنبورعسل و کرم ابریشم سازمان دامپزشکی 1399←…
  • دبیر علمی انجمن انگل شناسی 1397←…
  • معاونت فرهنگی دانشجویی 1397←…
  • عضو انجمن علمی زنبورعسل 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، انگل شناسی

1375 ← 1380

Ph.D ، تهران ، انگل شناسی

1375 ← 1380

D.V.M ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1366 ← 1368

دکتری عمومی ، تهران ، دامپزشکی

1355 ← 1365

فعالیت های علمی